| посещения | | Архив Обяви Контакти За реклама Изпратете ни новина
Труд и право

Изисквания за работодателите при полагане на нощен труд от работниците и служителите

Работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд между 22,00 ч. до 06,00 ч., както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд. В тези случаи има специални правила, задължителни за всеки работодател За работещите, които полагат нощен труд, е задължително преминаването на предварителен медицински преглед, които е за сметка на работодателя. В Кодекса на труда или друг нормативен акт не е посочено…

Прочети още
Труд и право

Права на обезщетения, когато трудовият договор е прекратен от работодателя

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан На какви обезщетения има право работника или служителя, когато трудовият договор е прекратен от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ (намаляване на обема на работа)? Прекратяването на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ)(намаляване на обема на работа) е с предизвестие и ако работодателят не…

Прочети още
Труд и право

Работа при студ

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Продължителното излагане на студ може да предизвика хипотермия и измръзване. Ето защо при работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Работодателят трябва да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Какво все пак може да се предприеме, за да се намалят рисковете от работа…

Прочети още
Труд и право

Да работиш в здравословни и безопасни условия на труд е важно! Не пренебрегвай това!

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан 1. Кой е отговорен и се грижи за това да работя в здравословни и безопасни условия? РАБОТОДАТЕЛЯТ носи най-голямата отговорност за осигуряването на тези условия когато постъпиш на работа, трябва да преминеш през първоначален инструктаж за работата, която ще изпълняваш, както и за правилата по безопасност и здраве при работа, пожарна безопасност във фирмата и оказване на първа помощ; – ако ще работиш в среда с риск, имаш право на лични предпазни средства и…

Прочети още
Труд и право

Изисквания при работа с кюмпютри

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Изискванията, които всеки работодател трябва да спазва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютри се съдържат в Наредба № 7 от 05.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. По смисъла на тази наредба: • “видеодисплей” означава екран за текстово или графично изображение на информация, независимо от начина на представянето й; • “лице, работещо с видеодисплей”, е всеки…

Прочети още
Твоята новина Труд и право

Подписаха КТД в системата на училищното и предучилищното образование за Община Нови пазар

Учителите в община Нови пазар вече ще получават по 440 лв. за облекло. За непедагогическия персонал ще се дават по 310 лв. за облекло. Сумите са с 10 лв. повече от отрасловия трудов договор и са договорени за работещите в системата членове на синдикалните и работодателските организации. „Днес се подписа Общинския Колективния трудов договор в системата училищното и предучилищното образование за Община Нови пазар. С него се договориха в по – големи размери от отрасловия договор условия за работещите в системата членове на синдикалните и работодателските организации!!! Благодарим на общинското…

Прочети още
Труд и право

Анкета: Как ви плаща работодателя за положения труд?

По закон, след изтичане на месеца работодателят е длъжен да плати поне 60 на сто от изработеното, ако не е в състояние да осигури цялата заплата. Статистиката: 28 милиона лева са неизплатените от работодателите заплати за 2017 година. Най-голямото нарушение на трудовото законодателство през миналата година е било свързано с неспазването на работното време. В почти 1000 фирми, е установено, че няма разработени графици при сумирано изчисляване на работното време. Също така работодателите често не плащат и извънредния труд. Лоши и опасни условия на труд са регистрирани в близо 200…

Прочети още
Труд и право

Начин и ред за ползване на платения годишен отпуск

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Нормативната уредба на ползването на платения годишен отпуск се съдържа в чл. 172 – 178 КТ. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., в сила от датата на обнародването, разпоредбите на чл. 172, 173, 174, 176 и чл. 176а, ал. 2 КТ са изменени. Считано от 17.07.2015 г., отпада задължението за работодателите до 31 декември на предходната календарна година да утвърждават график…

Прочети още
Труд и право

Допълнителни трудови възнаграждения

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Допълнителните трудови възнаграждения са: 1.определените с наредбата или с друг нормативен акт възнаграждения, които се изплащат задължително; 2.договорените с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения, които се изплащат според договорените условия. Допълнителните трудови възнаграждения се предоставят в пари или в натура.Допълнителните трудови възнаграждения, предоставени в натура, не могат да включват спиртни напитки, увреждащи здравето наркотични вещества и тютюневи изделия. За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл.…

Прочети още
Труд и право

Как може работодателя да удържа от възнаграждението или пък да глобява работника!

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Кодексът на труда (КТ) изрично посочва случаите, при които работодателят може да прави удръжки от възнаграждението на работника и служителя без неговото съгласие. Разпоредбата на чл. 272, ал. 1 от КТ се явява като закриляща, гаранционна разпоредба спрямо трудовото възнаграждение. Тя ограничава работодателя по свое усмотрение да прави удръжки от работната заплата. Удръжки могат да се правят за: 1. получени аванси; 2. надвзети суми вследствие на технически грешки 3. данъци, които по специални закони…

Прочети още
Труд и право

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие или без предизвестие

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Предизвестието е уредено основно в чл. 326 от Кодекса на труда (КТ). По отношение на самия срок чл. 326 от КТ предвижда, че срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но този по-дълъг срок не може да е повече от 3 месеца. В някои случаи на прекратяване е допустимо в колективен трудов договор срокът на предизвестие да бъде поставен в зависимост от…

Прочети още
Труд и право

Как се установява сумирано изчисляване на работното време след 01.01.2018 г.

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Установяването на сумирано изчисляване на работното време е правомощие на работодателя. Съобразно законовите изисквания той следва да определи календарния период на отчитане (седмичен или месечен), като няма ограничение за еднократност на периода, а само за неговата продължителност – до 6 месеца. Следва да се има предвид, че начинът на отчитане на работното време – подневно или сумирано се определя в правилника за вътрешния трудов ред, който се издава от работодателя след провеждане на предварителни…

Прочети още
Труд и право

Как се установява Намалено работно време!

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан Съгласно чл. 137, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, намалено работно време се установява за: 1. Работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве; 2. Работници или служители, ненавършили 18 години. Видовете работи, за които се установява намалено работно…

Прочети още
Труд и право

Дискриминация на работното място

Специален коментар на Радостин Павлов – експерт в РС на КНСБ Шумен, секретар на ТКС на ФСЗ към КНСБ Всички имат право на равни условия на достъп до професия или дейност, възможност за упражняването им и на развитието им. При нарушаването на този основен принцип е налице дискриминация. Основната предпоставка за упражняването на това право е лицето да счита себе си дискриминирано от работодателя. Проява на дискриминация е възможна: 1. Преди възникване на трудовото правоотношение: – при обявяване на свободно работно място – когато работодателят е поставил изисквания, свързани с…

Прочети още
Труд и право

Заплащане на труда по време на коледните празници

Официалните празници през годината са регламентирани в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда. В ал. 2 на същия член е разписано изрично, че „когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Празничните дни за Коледните празници, според Кодекса на труда са 24, 25 и 26 декември 2017 г. А 27 декември е неприсъствен, поради факта, че 24-ти съвпада с почивен ден – неделя. За празничен ден във връзка с Новогодишните празници…

Прочети още
Инфо Регионални Труд и право

Обучение на КНСБ по НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ „МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО“ за учебната 2017-2018 година

На 20 и 21.11.2017 година от 09:00 часа, ще се проведе обучение на класни ръководители от цялата област на зрелостници по НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ „МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО“ за учебната 2017-2018 година. Кампанията е по инициатива на КНСБ съвместно със Синдиката на Българските учители и Министерство на образованието и науката. Обучението ще се проведе в заседателната зала на общинския съвет в сградата на Община Шумен. Логистични партноьори за провеждане на обучението са Община Шумен и РУ на МОН – Шумен. Радостин Павлов – експерт в РС на КНСБ Шумен, секретар…

Прочети още
Труд и право

Какво представлява закрила по чл.333 от Кодекса на труда?

Специален коментар на Радостин Павлов – експерт в РС на КНСБ Шумен, секретар на ТКС на ФСЗ към КНСБ Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Чл. 333 от КТ установява т.нар. „предварителна закрила” при уволнение. Тя е предварителна, защото предхожда извършването на уволнението. Нейното предназначение е да постави извършването на уволнението в зависимост от получаването на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган и само след получаването на това разрешение уволнението може да бъде…

Прочети още
България Гласове Труд и право

НАЦИОНАЛНИЯТ СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТЕН МИТИНГ НА КНСБ ИСКА ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ:

1. Догонваща политика по доходите, която в ускорени темпове да ни доближи до средноевропейските нива, минимална работна заплата, която осигурява социално включване и нормална издръжка на живота. 2. Най-малко 700 лв. за млад висшист, който работи по специалността си, за да остане някой да работи в България 3. Нормално заплащане на извънредния и нощния труд, особено на лекари и медицински персонал. Край на опитите да се посяга на доплащания към заплатата. 4. Приемане на цялостен пакет от предложения на КНСБ по заплащането на труда. Цялостна реформа в Кодекса на труда,…

Прочети още
Труд и право

ПРАВОТО НА СИНДИКАЛНО СДРУЖАВАНЕ

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Свободата на сдружаването е понятие, с което се изразява правото на гражданите да създават доброволни сдружения. Това са организации от граждани, създадени за постигането на някакъв общ интерес. Правото на всеки един човек да си избере други хора, с които да се сдружи за постигане на целите си, е предпоставката, на която се опира една от важните граждански свободи – тази на сдружаването. Имайки предвид значението и важността на синдикалните права, законодателят гарантира в основния закон на Република…

Прочети още