Труд и право

Задължение на работодателя за издаване на документи

Съгласно чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането. В този аспект, условие за издаването на документите е подаването на писмено искане, което да е получено от работодателя. В случай, че работодателят не е изпълнил горепосочените задължения в срок, лицата могат да подават сигнали до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (гр. София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 3, тел.:…

Прочети още