COVID-19 Нови пазар страната

РЗИ – Шумен издаде заповед с неотложни противоепидемични мерки до края на февруари

На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, чл. 63, ал. 7 във вр. с ал. 4 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с Решение на МС за обявяване на извънредна епидемична обстановка №325/14.05.2020 г. и Решения №378/12.06.2020 г.; №418/25.06.2020 г.; №482/15.07.2020 г.; №525/30.07.2020 г.; №609/28.08.2020 г.; №673/25.09.2020 г., №855/25.11.2020 г. и решение 72/26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка. Решения от заседание на Областния кризисен щаб, проведено на 29.01.2021 г.

НАРЕЖДАМ:
I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Шумен, считано от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. както следва:
1. В училищата в област Шумен да бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище;
2. Ръководствата на народните читалища, фолклорни и други самодейни формации на територията на област Шумен да преустановят провеждането на репетиции и изяви;
3. Преустановяват се посещенията в пенсионерските клубове на територията на област Шумен;
4. Забранява се организиране и провеждане на всякакъв вид изложби, базари и други на животни и животински продукти на територията на област Шумен;
5. Забранява се организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци” на територията на област Шумен;
II. На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки ще се търси административно-наказателна отговорност по чл. 209а от Закона за здравето.
III. Въведените с настоящата заповед мерки, могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.
IV. Па основание чл. 63. ал. 9 от Закона за здравето, настоящата заповед да се съобщи на областния управител на гр. Шумен, на кметовете на общини на територията на област Шумен и на директора на ОД на МВР – гр. Шумен, които да създадат условия за изпълнението на мерките и организация за осъществяване на контрол по изпълнението им.
V. Заповед №РД-01-246/21.12.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Шумен се отменя.

На основание чл. 63, an. 11 във вр. с ал. 7 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение.
Със заповедта се въвеждат неотложни противоепидемични мерки с цел осигуряване и запазване живота и здравето на гражданите. Мерките се предприемат с цел ограничаване разпространението на заразяването с COVID-19 на територията на област Шумен.
Последиците от несвоевременното прилагане или забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще причини значителни или трудно поправими вреди за живота и здравето на гражданите на област Шумен.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на официалната интернет страница на РЗИ – Шумен пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ПЕПА КАЛОЯНОВА
Директор на РЗИ-Шумен

Връзка към оригиналната заповед – тук!

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *