Районен съд Нови пазар с конкурс за съдебен служител: на длъжността „призовкар”

На основание заповед № РД-13-278/01.10.2018 г., председателят на РС – Нови пазар обявява конкурс за длъжността “призовкар”, 1 щ. бр.

Обявявам конкурс за назначаване на съдебен служител: 1щ.бр. на длъжността „призовкар” при РС – Нови пазар.

Описание на длъжността „призовкар”: Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

Минимален размер на основната месечна заплата: 510 лв., V ранг.

Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: средно образование; инициативност, комуникативност, оперативност; умения за работа в екип;

Специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на съда: Допълнителни познания, умения и квалификации – да притежава компютърни и деловодни умения; допълнителни технически квалификации необходими за целите на вътрешно заместване. Препоръчителен опит – да притежава трудов стаж на сходна длъжност: архивист (офис); деловодител в административна служба; технически организатор (офис); други длъжности, при които лицата, изпълняват общи административни задължения, свързани с поддържане и съхранение на различни данни.

Необходимите документи за участие в конкурса са: Писмено заявление за участие – по образец; пълномощно за подаване на документи /ако това не се прави лично от кандидата/; автобиография; декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ, че не се намира в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не е съветник в общински съвет; не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; не работи па трудово правоотношение при друг работодател, не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или друга свободна професия; диплома за завършено образование /копие/; актуално свидетелство за съдимост; здравно свидетелство за работа /със заверка от Областния диспансер за психични заболявания/; копия от документи за придобити допълнителни квалификации; копие от трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверяващи трудов стаж; препоръки от предишни работодатели и; други – копия от различни квалификации, специалност и пр. /представят се по желание на кандидата/.

Оповестяването на конкурса да се осъществи: Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на интернет-страницата на съда и на таблото за съобщения в сградата на съда.

Подаване на документи: Кандидатите за участие в конкурса подават документите си лично или чрез пълномощник в Съдебната палата гр. Нови пазар, ул.”Цар освободител” № 31, стая № 2, при човешки ресурси, срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Краен срок за приемане на конкурсни документи – един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник. В този срок желаещите могат да получат комплект документи по образец – заявление и декларации, длъжностна характеристика за длъжността /в кабинета на човешки ресурси или на сайта на Районен съд – Нови пазар/.

Конкурсът се провежда на два етапа: първи етап – по допускане; втори етап – чрез събеседване.

Запознаване с пълния текст на заповедта, длъжностната характеристика и всички необходими документи сe извършва: в стая №2 при човешки ресурси, от информационното табло на съда и на електронната страница на съда на адрес: http://npazar.court-sh.org

Документи за изтегляне:

Заявление;
Декларация по чл. 107а от КТ;
Декларация по чл. 136 от ПАС;
Длъжностна характеристика на длъжността „призовкар“.

Източник: http://npazar.court-sh.org/index.php?im=43
Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *