Прекратяване на трудовия договор с предизвестие или без предизвестие

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Предизвестието е уредено основно в чл. 326 от Кодекса на труда (КТ).
По отношение на самия срок чл. 326 от КТ предвижда, че срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но този по-дълъг срок не може да е повече от 3 месеца.

В някои случаи на прекратяване е допустимо в колективен трудов договор срокът на предизвестие да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на даден служител при работодателя. Такива случаи са например прекратяване поради закриване на предприятието или част от него, при съкращаване в щата, при намаляване на обема на работа и др.

При срочните трудови договори срокът на предизвестието е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

По-кратък срок на предизвестие се допуска при трудовите договори за допълнителен труд и при трудовия договор с условие за стажуване. Съгласно чл. 334 КТ освен в предвидените в КТ случаи тези договори могат бъдат прекратени от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни. Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.

Прекратяване на трудов договор с предизвестие от страна на служителя

Правото на служителя да прекрати трудовия си договор с предизвестие е предвидено отново в чл. 326 КТ. Законовият текст не изисква посочване на причина за прекратяване в предизвестието. Необходимо е обаче предизвестието да бъде в писмена форма с входящ номер.

Прекратяване от страна на работодателя

Основанията, на които работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие, са посочени в чл. 328 КТ. Няма да се спирам подробно на всяко от тях. По-скоро бих искал да обърна внимание само на няколко по-важни неща във връзка с чл. 328 КТ. След известно прекъсване в чл. 328 отново присъства като основание придобиването на право на пенсия. В сегашната редакция на закона текстовете на чл. 328 във връзка с пенсионирането са тези в т. 10, 10а, 10б и 10в.

Те предвиждат възможност за прекратяване на трудовия договор при:

– придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките (освен в случаите на §11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование)

– в случаите, когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване

– когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

– когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.

По този начин вече не е необходимо страните по трудовото правоотношение да търсят други варианти за прекратяване, когато всъщност причината е пенсионирането на работника или служителя.

Понякога, преди да се пристъпи към прилагането на чл. 328 (независимо по чие желание и инициатива), е необходимо да се извършат други действия като преценка или извършване на подбор чл.329 от КТ, съобразяване с изискванията на чл. 333 КТ.

Обикновено, когато вече се е стигнало до решение за прекратяване на трудовия договор от поне една от страните по него, изтичането на срока на предизвестието или “изчакването” могат да се сторят и на двете страни много дълги.

Кодексът на труда обаче дава възможност на страните да избегнат това. Според чл. 220 КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Такова право има и страната, която е получила предизвестието за прекратяване.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *