Право на пенсия през 2017 година при 3-та категория труд

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар

Условия за придобиване право на пенсия през 2017 година, за лица, които се пенсионират по условията на трета категория труд (чл. 68 КСО)
Условията, при които през 2017 г. се пенсионират жените, са навършени 61 години възраст и придобит общ осигурителен стаж 35 години и 4 месеца (чл. 68, ал. 1-2 КСО);

Условията за пенсиониране на мъжете през 2017 г. са навършени 64 години възраст и придобит общ осигурителен стаж 38 години и 4 месеца (чл. 68, ал. 1-2 КСО).
Тези лица, които нямат посочения изискуем осигурителен стаж, могат да се пенсионират през 2017 г. при по-голяма възраст, която за мъжете и за жените е 66 години, при условие че имат най-малко 15 години действителен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 3 КСО).
„Действителен стаж“ е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

– Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер (чл. 68а КСО)

Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано преди възрастта им за пенсиониране по условията на трета категория труд. Пенсията на тези лица се отпуска от датата на заявлението и се изплаща пожизнено, като размерът й се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от лицето на изискуемата възраст. Лицата, на които е отпусната пенсия в намален размер, нямат право на пенсия по стандартните условия.

Лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст (така наречените точки) – 94 за жените и 100 за мъжете и имат навършена възраст за мъжете 53 години, а за жените – 48 години и 4 месеца. Освен тези условия, е необходимо лицата да не са придобили право на ранна професионална пенсия от професионален пенсионен фонд или да са променили осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“.

Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако не са придобили право на ранна професионална пенсия от професионален пенсионен фонд или са променили осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, имат навършена възраст жените – 53 години и 4 месеца, а мъжете – 58 години, и отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст (точки) – 94 за жените и 100 за мъжете.

Лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен под земята, могат да се пенсионират при навършена възраст от жените 47 години и 4 месеца, а от мъжете – 52 години и 4 месеца, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителния стаж 90.

Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години осигурителен стаж от втора категория се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.
Превръщането по този ред се прави както при преценяване правото на пенсия по отношение на изискуемия сбор от осигурителен стаж и възраст, така и при определяне на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Учителите придобиват право на пенсия през 2017 г. при следните условия:

• За жените – навършена възраст 58 години и придобит учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца.
• За мъжете – навършена възраст 61 години и придобит учителски осигурителен стаж 30 години и 8 месеца.

На учителите, които се възползват от ранно пенсиониране, се изплаща срочна пенсия от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване и намален с 0,1 на сто за всеки месец, който не им достига до навършването на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от кодекса.

На учителите, които са придобили право на учителска пенсия, но се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване на правото на ранна учителска пенсия.

На учителите, които имат изискуемия учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 (през 2017 г. тази възраст е 66 години). След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии“.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *