COVID-19 Нови пазар страната

Починалите от COVID-19 в община Нови пазар са 57, РЗИ – Шумен с нова заповед

Актуална информация за COVID-19 в община Нови пазар към 01.04.2021 г.

Излекувани – 519 човека;
Починали – 57 човека;
На домашно лечение – 100 човека;
Хоспитализирани – 37 човека, от които 10 са настанени в Шумен;
Общо настанени за лечение в отделенията в Нови пазар – 40;
Карантинирани – 47 човека;
Oбщо диагностицирани – 703 човека.

ЗАПОВЕД

РД-О1-79 гр. Шумен, 31.03.2021 г.
На основание чл.10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, чл.6З, ал. 7 във вр. с ал.4 от Закона за здравето, чл.7З от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с Решение на Министерския съвет на РБългария за обявяване на извънредна епидемична обстановка »325/14.05.2020 г. и Решения N2378/12.06.2020 г.; »418/25.06.2020 »482/15.07.2020 N2525/30.07.2020 г.; »609/28.08.2020 Мб7З/25.О9.2О2О г., N2855/25.11.2020 г. и N272/26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, повишена заболеваемост над 500 на 100 000 души население за последните две седмици и Решения от заседание на Областния кризисен щаб, проведено на
30.03.2021 г.,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Шумен, считано от 00.00 часа на 01.04.2021 г. до 24.00 часа на 30.04.2021 г., с изкл. на т. 1, както следва:

1. Преустановяват се посещенията в детските градини и детските ясли на територията на област Шумен , в срок до 24.00 часа на 06.04.2021 г.
2. Дава се препоръка до кметовете на общини в област Шумен да направят мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед в съответствие с S.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за допълнение на Наредба N25 от 2016 г. за предучилищното образование, (обн. ДВ бр. 95 от 2020 г. в сила от 06.11.2020 г.)
З. Пазаруването във всички търговски обекти тип „супермаркет” и „хипермаркет” да се извършва задължително с количка, предоставена от съответния търговец. Броят на количките да бъде редуциран с цел спазване на физическа дистанция между посетителите от най-малко 1,5 метра. Собствениците и ползвателите на търговските обекти да организират пропусквателен режим и да контролират изпълнението на мярката, както и всички изисквания, разпоредени със заповеди на министъра на здравеопазването.
4. Преустановява се провеждането на репетиции и изяви на всички фолклорни, певчески, танцови, театрални и др. самодейни формации и групи на територията на област Шумен.
5. Преустановяват се всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище.
6. Преустановяват се посещенията в пенсионерските клубове и клубове на хора с увреждания на територията на област Шумен;
7. Забранява се провеждане на организирани фирмени и семейни тържества и празненства на открито и закрито с присъствие на над 15 души на територията на област Шумен.
8. Забранява се организиране и провеждане на всякакъв вид изложби, базари и други на животни и животински продукти на територията на област Шумен;
9. Забранява се организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци” на територията на област Шумен;
10. Кметовете на общини да прецизират и редуцират общинските календари за всички културни и спортни мероприятия на местно ниво.
11. В търговските обекти на открито да се работи и да се посещават само от лица с поставени защитни маски за лице, покриващи носа и устата.
12. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

II. На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки ще се търси административно-наказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.

III. Въведените с настоящата заповед мерки, могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.

IV. На основание чл.6З, ал.9 от Закона за здравето, настоящата заповед да се съобщи на областния управител на гр. Шумен, на кметовете на общини на територията на област Шумен и на директора на ОД на МВР — гр. Шумен, които да създадат условия за изпълнението на мерките и организация за осъществяване на контрол по изпълнението им.

V. Заповед МРД-01-57/11.03.2021 г. се отменя.

На основание чл.63, ал. 11 във вр. с ал. 7 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение.
Със заповедта се въвеждат неотложни противоепидемични мерки с цел осигуряване и запазване живота и здравето на гражданите. Мерките се предприемат с цел ограничаване разпространението на заразяването с COVID-19 на територията на област Шумен.
Последиците от несвоевременното прилагане или забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще причини значителни или трудно поправими вреди за живота и здравето на гражданите на област Шумен.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на официалната интернет страница на РЗИ — Шумен пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РЗИ — Шумен

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *