Поредна крачка в бъдещото развитие на община Нови пазар (видео)

Община Нови пазар има реални възможности за териториално развитие. Не съществуват реални ограничители за разширение на регулационните граници на населените места при доказани потребности, целесъобразност и изисквания за развитие на приоритетни функционални системи.

Съобразен е потенциалът за инвестиции предвид заявените намерения за усвояване на нови терени за урбанизация в рамките на общината, с преимущество на граничещите с общинския център – гр.Нови Пазар, както и по оста гр.Каспичан – гр.Нови Пазар – с.Стан – с. Зайчино Ореше – посока гр.Варна. Преобладаващи са устройствените зони с многофункционално предназначение.

Това гласи Общият устройствен план на Община Нови пазар, който беше обсъден миналата седмица.

Вижте още във видео интервюто на ТВ програма „Часът на Нови пазар“ с архитект Николай Симеонов.

Запазени са предвижданията на действащите ПУП за инвестиционни намерения в територии извън строителните граници на населените места.
Предвидено е жилищното застрояване на определените за допълнително развитие територии на населените места да бъде с малка височина.

Развитието на зелената система предвижда включване на съществуващите елементи в цялостна структура, състояща се от доразвитата селищна зелена среда, крайпътно и крайречно озеленяване, гробищните паркове, рекултивираните сметища, усвоените гранични територии на водни обекти като рекреационни зони и горските територии със специализирани курортни функции.“

„Въвежда се препоръчителен и съответно стимулиращ режим за увеличаване дела на трайните насаждения в земеделските земи, като по този начин се осигурява естествена визуална, микроклиматична и функционална непрекъснатост и пространствена обвързаност на горските масиви на планината и околността със зеленината в урбанизираната територия.

Осигурява се възможното функциониране на териториите с допустима урбанизация, както и на предвидените за социализация обекти на КН, като се предвижда осигуряване на транспортна достъпност и нова техническа инфраструктура.

Създаване на условия за опазване и социализация на обектите на недвижимото културно наследство на територията на община Нови пазар и предпоставки това наследство, с неговите качества и специфики, да бъде ресурс и фактор за устойчиво обществено-икономическо развитие на общината, за да се повиши благосъстоянието и самочувствието на хората от този край.“

В сферата на недвижимото културно наследство преобладават археологическите обекти;

Близостта на Община Нови пазар до общините Шумен, Преслав и Каспичан, на чиято територия има значими и с голяма притегателна сила обекти, е предпоставка за координация в стратегиите, плановете и програмите по опазване на културното наследство;

Културните ценности, създадени от човека, са съчетани с неповторими природни дадености – релеф, гори, води, флора и фауна;

Целта на проекта за устройство на териториите с недвижими културни ценности е: потенциалът на културното наследство да се превърне в траен и ефективно действащ фактор за устойчиво обществено развитие на общината.

За тази цел ОУПО съдържа проектни предложения за:

създаване на система от територии с обекти на културното наследство – Ткн, със сответните режими на опазване и със специфични правила и нормативи за тяхното устройство;

обособяване на културни ландшафти – пространства с концентрация на характерни природни дадености и материални следи от човешка дейност;

формиране на културни маршрути – трасета по традиционни пътища, съчетани с обекти на НКН и ландшафти;

ОУПО съдържа предложения за използване на тези територии, пространства и трасета и активното им включване в икономиката на общината. Тези предложения трябва да бъдат взети предвид и при изработването на подробни устройствени планове.

ОУПО дава примерни насоки за управление на така формираните защитени територии с НКЦ, с оглед на тяхното устойчиво развитие.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.