административен съд шумен

Отхвърлиха жалбата на трима граждани на Нови пазар срещу размера на данъка върху МПС-та

Шуменският административен съд е отхвърлил жалбата на трима граждани срещу разпоредби от Наредбата за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община-Нови пазар, приета с Решение № 177 по Протокол № 18/21.12.2020г. на Общински съвет-Нови пазар.

В жалбата се твърди, че при приемане на въпросната Наредба са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Сочи се, че заедно с проекта за изменение на обсъжданата наредба е внесен доклад, в който формално са изложени причините, налагащи приемането й, които обаче не съответстват на установените законови изисквания и по същество не представляват причини за увеличение на Данъка върху превозните средства за 2021 г.

Счита се също, че не е включен и собствен анализ на община Нови пазар на конкретни проблеми, обосноваващи предлаганите увеличения. Въз основа на това се заключва, че поради липсата на реално посочени причини за предлаганото увеличение са нарушени установените принципи на необходимост и обоснованост на нормативиян акт.

Като допълнителен аргумент се сочи, че в раздел „Очаквани резултати от прилагането” е посочено, че с очакваните в повече приходи в размер на 302 000 лв. ще се удовлетворят обществени нужди, но е планиран същия размер на средства за ремонт на улици, а в капиталовите разходи в инвестиционната програма на Общината не са планирани средства от собствени приходи през 2021 г. Изведен е и извод, че увеличението на Данъка върху превозните средства е направено и в нарушение на чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, според който определянето на размера на данъците следва да е съобразено с доходите на гражданите. Въз основа на тези аргументи се отправя искане за отмяна на Наредбата за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар.

По време на делото Окръжна прокуратура-Шумен изразява становище за неоснователност на жалбата, доколкото атакуваните нормативни разпоредби са издадени от компетентен орган и при липса на съществени нарушения на процедурата.

След разгледане по същество и проверка на административния акт съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Съображенията за това са няколко. Оспорените разпоредби са приети от Общински съвет-Нови пазар, имащ правомощия да приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, както и да определя размера на местните данъци, включително Данъка върху превозните средства. Атакуваните разпоредби са приети с решение, взето на редовно проведено заседание на Общинския съвет, който е бил в пълен състав и мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, при явно гласуване.

Твърдението в жалбата, че във внесения за обсъждане доклад заедно с проекта за изменение на Наредбата, не се съдържат конкретните причини, налагащи промяната в Наредбата, е неоснователно, защото няма такова изискване в закона. Конкретните причини за промяна на Наредбата са въпрос на преценка на административния орган орган по целесъобразност и тази целесъобразност не подлежи на съдебен контрол. Определеният размер на данъка върху превозните средства е съобразен с разпоредбите Закона за местните данъци и такси. Оспорените подзаконови нормативни разпоредби в действащата им към момента редакция не противоречат на нормативен акт от по-висока степен, което обуславя категоричния извод за тяхната законосъобразност.

Тримата оспорващи следва да заплатят в полза на Общински съвет-Нови пазар деловодни разноски на стойност 500 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.
Източник: 24shumen.com

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.