Откриване на процедура за съдебни заседатели: Районен съд – Нови пазар

Във връзка с необходимост от попълване на списъка на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Нови пазар и в изпълнение на Протокол № 5 от 30.01.2020г. от заседание на Общински съвет – Нови пазар, в частта относно Решение № 45/30.01.2020г. на ОбС – Нови пазар, прието въз основа на Предложение с вх. № 00-29/22.01.2020г. от Иван Ганчев относно: „Откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Нови пазар (мандат 2020-2023)”, се продължава откритата с Решение № 687-56/31.05.2019г. на ОбС Нови пазар процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд Нови пазар за мандат 2020-2023г., с оглед допълване на списъка с още 5 (пет) кандидата до достигане на определения от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Шумен брой.

Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в настоящото Обявление.

Моля всички заинтересовани жители на Община Нови пазар да входират в деловодството на Общински съвет – Нови пазар – ет.3, стая 305 в сградата на Общинска администрация Нови пазар, ул. Васил Левски №3 необходимите документи за участие в откритата процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Нови пазар, поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 19.02.2020г, като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1.1. е на възраст от 21 до 68 години;
1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
1.3. има завършено най-малко средно образование;
1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
2.1. е съдебен заседател в друг съд;
2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

Необходими документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3. 4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие;
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
На основание чл.68, ал.4 от ЗСВ обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

Повече информация може да получите на тел: 0537 95150, на ел. поща: obs_npazar@abv.bg, както и на място в деловодството на Общински съвет – Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Васил Левски 3, ет.3, стая 305

Иван Ганчев
Председател на Общински съвет – Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ФИРМЕН САЙТ


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на фирмен сайт, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.