Одобриха проектното предложение на Общината за Професионалната гимназия по селско стопанство

Проектно предложение на Община Нови пазар „Подобряване на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване сградата на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Нови пазар” е одобрено за финансиране с Решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”.

Община Нови пазар ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 300 000,00 лева за изпълнение на проекта, който ще се реализира в продължение на 24 месеца от датата на подписване на договора.

Изпълнението на проекта включва дейности за подобряване на материално техническата база и въвеждане на енергийната ефективност на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Нови пазар, допринасящи за цялостната модернизация на образователната инфраструктура и намаляване на крайното потребление на енергия.

Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на сградата, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. Изпълнението на дейности ще допринесат за: Подобряване на образователната инфраструктура, достигане клас на енергопотребление „В“ в сградата, намаляване на разходите за енергия, по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове, постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г., осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата, запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане професионално обучение, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.