Община Нови пазар обявява конкурс за Директор на Дневен център за деца с увреждания „Къщичката”

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Нови пазар на основание чл. 89 от Кодекса на труда и Заповед № 649/18.06.2020 г. на кмета на общината

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за незаетата длъжност при Община Нови пазар – Директор на Дневен център за деца с увреждания „Къщичката” – гр.Нови пазар по трудово правоотношение при следните условия:

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността.
1.1. Минимални изисквания:
– Степен на образование: Магистър по специалности: Социални дейности, Социална педагогика, Психология.
– Професионален опит: пет години в сферата на социалните услуги.

1.2. Специфични изисквания към кандидатите:
– Да са български граждани, да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла с сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат длъжността, да не страдат от заболявания, които застрашават живота или здравето на децата.
– Да познават нормативната уредба, специфична за работата в ДЦДУ

2.Провеждането на конкурса ще се извърши чрез:
2.1. Представяне на Концепция за управление и развитие на услугата Дневен център за деца с увреждания „Къщичката” – гр.Нови пазар. Концепцията се представя с подаване на документите за участие в конкурс.
2.2 Интервю.

3.Кандидатите да представят следните документи:
– Заявление за назначаване;
– Копие на документ за самоличност;
– Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен;
– Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
– Свидетелство за съдимост;
– Автобиография
– Концепция за управление и развитие на услугата Дневен център за деца с увреждания „Къщичката” – гр.Нови пазар.

4.Документите следва да бъдат подадени в:
– Деловодството на Общинска администрация – гр.Нови пазар, ул.”ВасилЛевски” 3
– Краен срок за подаване на документите: 17.00 часа на 20.07.2020 г.
– Ден на публикуване: 18.06.2020 г.
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *