Община Нови пазар обявява конкурс за Директор на Дом за стари хора

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Нови пазар на основание чл. 89 от Кодекса на труда и Заповед № 648/18.06.2020 г. на кмета на общината

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за незаетата длъжност при Община Нови пазар – Директор на Дом за стари хора – гр.Нови пазар по трудово правоотношение при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността.
1.1. Минимални изисквания:
– Степен на образование: Магистър по специалности: Социални дейности, Социална педагогика, Социален мениджмънт или Здравен мениджмънт
– Професионален опит: пет години в сферата на управлението:

1.2. Специфични изисквания
– Да са български граждани, да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла с сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат длъжността, да не страдат от заболявания, които застрашават живота или здравето на потребителите на услугата.
– Да познават нормативната уредба, специфична за работата в Домовете за стари хора.

1.3 Предимство са:
– предишен опит на управленска позиция в социални услуги;

2. Провеждането на конкурса ще се извърши чрез:
2.1. Предоставяне на Концепция за управление и развитие на услугата Дом за стари хора – гр.Нови пазар. Концепцията се представя с подаване на документите за участие в конкурс.
2.2 Интервю.

3. Кандидатите да представят следните документи:
– Заявление за назначаване;
– Копие на документ за самоличност;
– Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен;
– Копие на документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
– Свидетелство за съдимост;
– Автобиография
– Концепция за управление и развитие на услугата Дом за стари хора – гр.Нови пазар.

4. Документите следва да бъдат подадени в:
– Деловодството на Общинска администрация гр.Нови пазар, ул.”Васил Левски” 3
– Краен срок за подаване на документите: 17.00 часа на 20.07.2020 г.
– Ден на публикуване: 18.06.2020 г.
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *