Община Нови пазар

Община Нови пазар обяви подбор на персонал по проект Детски кът

Официалната обява е публикувана на сайта на Община Нови пазар – тук.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

По проект: „Създаване на детски кът в Община Нови пазар“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура № BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
ул. „Васил Левски” № 3

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДЕТЕГЛЕДАЧ/КА“ В ДЕТСКИ КЪТ

Провеждането на подбора цели избора на пет лица, които да бъдат назначени на трудов договор с пълно работно време за 10 месеца по проект: „Създаване на детски кът в Община Нови пазар “, Договор № BG05M9OP001-1.096-0040-C01

I. Информация за проекта:

Община Нови пазар стартира изпълнението на договор предоставящ услуга за полагане на почасови грижи за децата.

За функционирането на детския кът ще бъдат наети безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, като също така е предвидено закупуване на необходимото и подходящо обзавеждане и оборудване, спрямо възрастта и потребностите на различните възрастови групи

II. Описание на длъжността

– Работата се състои в полагане на почасови грижи за деца, като основните задължения на служителите са свързани с осигуряване на занимания за децата в зависимост от определената им възраст, гарантиране на тяхната безопасност, осигуряване на логистика и извънкласни дейности.

III. Място на работа:

– Детски кът

IV. Срок:

– Трудовите договори ще бъдат за срок от 10 месеца на пълен работен ден, считано от сключване на договора.

V. Задължителни изисквания, предвидени в нормативните актове за кандидатстване за длъжността:

– Безработни лица – регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

VI. Изисквания, носещи предимство при кандидатстването за длъжността:

– Наличие на диплома/сертификати за преминато обучение/курс и др, от които да е видно, че лицата, предмет на подбора притежават професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване или са преминали обучение за полагане на грижи за деца.

– Наличие на трудова книжка/договори за услуги и др, от които да е видно, че лицата предмет на подбора притежават професионален опит в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване или са преминали обучение за полагане на грижи за деца.

VII. Лица, които не притежават подходяща квалификация, също имат възможност да кандидатстват за длъжността и ще бъдат включени в обучение за полагане на грижи за деца.

VIII. Начин за провеждане на подбора:

Първи етап:

Подбор по документи

Втори етап:

Провеждане на интервю с одобрените участници, събеседване и заключителни разговори относно пригодността на кандидатите за заемане на позиция „Детегледач/ка” по проекта;

IX. Необходими документи за кандидатстване:

Заявление по образец;
Автобиография;
Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
Копие на документ за завършено образование;
Копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава;
Копие от документ за професионален опит;
Документ за самоличност (за справка);

X. Място и срок за подаване на документите:

Информационен център на Община Нови пазар – ул. „Васил Левски” № 3

Краен срок за подаване на документи – до 09.07.2021 година./включително/, в информационен център на Община Нови пазар.

XI. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник в информационния център на Община Нови пазар, всеки работен ден от 08:00-12:00 и от 13:00 до 17:00ч.

Обявлението е валидно от 29.06.2021 г. до 09.07.2021 г., включително.

Файлове за изтегляне:

Заявление
СV
Декларация за обработка на личните данни

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *