Помощи БЧК 2021

Община Нови пазар започва раздаване на индивидуални пакети от БЧК

От 27 септември 2021 г. започва раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти от Българския червен кръст в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно матери-ално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се ли-ца.

Едночленните и двучленните семейства ще получат хранителен пакет с общо тегло 17, 540 кг, а тричленните и по-големите семейства – по един хранителен пакет с общо тегло 27,690 кг. Всеки па-кет съдържа 15 вида хранителни продукти: брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и 9 вида консерви: зелен фасул, зрял боб; домати, зелен грах; гювеч, говеждо месо; говежди кюфтета; пиле фрикасе и риба.

ПРАВО НА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ИМАТ:

• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2019/2020г.;
• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец юли 2021 г.;
• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от За-кона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2020/2021 г.;
• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пен-сия (до 369,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец юли 2021г.;
• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец юли 2021г.;
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реин-теграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Пра-вилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.;
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID-19, подпомогнати с ед-нократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2021 г.

Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъщест-вява със съдействието на местните власти.

Адрес на пункта: ПГ по селско стопанство – ул. „Плиска” 21

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Пунктът ще работи в периода: от 27 септември до 08 октомври 2021 г. от 9:30 до 17:00 ч.
от 11 октомври до 27 октомври 2021 г. от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.