Област Шумен на трето място в страната по относителен дял на хората, живеещи под прага на бедност

Област Шумен се нарежда на трето място в страната – след Кърджали и Сливен, по относителен дял на хората, живеещи под прага на бедност. В нашия регион те са близо 26 % от населението. Над 37 % от хората в областта живеят в тежки материални лишения – това показват индикаторите за бедност и социално включване, които са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация.

Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. В изследването, проведено през 2017 г., в област Шумен са анкетирани домакинства от 24 населени места – 7 града и 17 села.

ОЦЕНКА НА БЕДНОСТТА
През 2017 г. линията на бедност в област Шумен е 296.6 лв. средномесечно на човек от домакинство, при 351.1 лв. за страната. По този показател под прага на бедност са били 45 200 души, или 25.8% от населението на региона, при 23.4% за страната.

С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната е област Кърджали (29.1%), следвана от областите Сливен (28.2%) и Шумен.

Ако разгледаме равнището на бедност по пол, относителният дял на бедните мъже в областта е 24.8%, а на бедните жени – 26.8%. В седем области относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

През последните 5 години броят на хората в Шуменско, живеещи под прага на бедност се е увеличил с близо 8 на сто от 18 % през 2013 г. на 25,8 % през 2017 г.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от изследването през 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения за безработица, временна неработоспособност, бременност и майчинство, социални помощи, вкл. за отопление, на инвалиди и др.), равнището на бедност в област Шумен се повишава от 25.8 до 33.5%, или със 7.7 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица.

Образователното равнище, което до голяма степен определя достъпа до по-добро кариерно развитие и по-добре платена работа, оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и сред домакинства с три и повече деца.

През 2017 г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София (столица) – 510.5 лв., с равнище на бедност 20.6%, а с най-нисък размер на линията на бедност са области Видин и Пазарджик с по 234.3 лв., където равнището на бедност съответно е 17.0% и 18.7%. Област Шумен заема 19-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.

При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод, както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта.

МАТЕРИАЛНИ ЛИШЕНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА
В общите показатели на оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, някои от които са:

имало ли е домакинството затруднения при плащането навреме на разходи за жилището (заем за покупка на жилището, наем, текущи разходи за ток, вода и др.);
може ли домакинството да си позволи едноседмична почивка извън дома;
може ли домакинството да си позволи консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден;
притежава ли домакинството телефон, вкл. мобилен, цветен телевизор, автоматична перална машина, автомобил;
ограничава ли се домакинството при отоплението на жилището поради недостиг на средства.
В област Шумен през 2017 г. 37.3 на сто от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от изследваните 9 показателя), докато за страната този показател е 30% . В 20 области процентът е по-нисък от този в област Шумен, т.е. градът е на 21 място от общо 28 региона по брой на хората, оцеляващи с тежки материални лишения .

ДОМАКИНСТВА НА БЕЗРАБОТНИ ИЛИ С НИСЪК ИНТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове. Лица, живеещи в домакинство с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59 годишните, с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през наблюдавания период.

Следвайки дефиницията, през 2017 г. 21 400 души в област Шумен живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 21.1% от населението, (10.5% за страната). Спрямо 2016 г. относителният им дял в областта нараства с 6.4 процентни пункта, докато за страната намалява с 0.5 процентни пункта. Относителният дял на тези лица е най-висок в област Монтана (30.9%), а най-нисък в област Добрич (2.7%).

КОМБИНИРАН ИНДИКАТОР
Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Относителен дял на лицата в риск от бедност и социално изключване по пол в област Шумен

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2017 г. 41.7% от хората в област Шумен са били в риск от бедност и социално изключване, при 38.9 % за страната.

Източник: radian.bg
Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *