Пепа Калоянова РЗИ Шумен

Нова заповед от РЗИ Шумен във връзка с извънредна епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

N:РД – 01-176

Гр. Шумен 31.10.2020 г.

На основание чл.10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, чл.63, ал.7 във вр. с ал.4 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с Решение на Министерския съвет №325/14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, Решение №673/25.09.2020 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, Решения от заседание на Областния кризисен щаб, проведено на 30.10.2020 г. и предвид усложнената епидемична обстановка с разрастване броя на заразените лица с COVID 19 на територията на област Шумен и регистрирана заболеваемост над 120 на 100 000 население в област Шумен, след съгласуване с д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор към Министерство на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Шумен, считано от 00.00 часа на 02.11.2020 г. до 00.00 часа на 16.11.2020 г., както следва:
1. Ръководителите на държавни, общински и частни структури съобразно спецификата на дейността им да въведат преминаване на дистанционна форма на работа за служителите където е приложимо и недопускане на лица с прояви на респираторни болести до работните помещения. При регистриран случай на служител с COVID 19 се препоръчва да организират тестване на всички останали служители;
2. В училищата в област Шумен да бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище;
3. Ръководствата на народните читалища, фолклорни и други самодейни формации на територията на област Шумен да преустановят провеждането на репетиции и изяви;
4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски и др. обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
5. Препоръчва се на управителите на търговски обекти да въведат вътрешно-ведомствен контрол по спазване на противоепидемичните мерки в обекта;
6. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито;

7. Във всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове, клубове и други) да се осигури физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса. В същите да се въведе работно време до 22.00 часа и да се създаде такава организация на работа, която да не допуска струпване на хора извън местата за консумация;
8. Забранява се провеждане на организирани фирмени и семейни тържества и празненства на открито и закрито на територията на област Шумен;
9. Всички аматьорски спортни мероприятия (състезания, тренировки и други) на открито да се провеждат без публика, същите се забраняват на закрито;
10. Забранява се организиране и провеждане на всякакъв вид изложби, базари и други на животни и животински продукти на територията на област Шумен;
11. Преустановява се организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци” на територията на област Шумен;

II. На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки ще се търси административно-наказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.

III. Въведените с настоящата заповед мерки, могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.

IV. На основание чл.63, ал.9 от Закона за здравето, настоящата заповед да се съобщи на областния управител на гр. Шумен, на кметовете на общини на територията на област Шумен и на директора на ОД на МВР – гр. Шумен, които да създадат условия за изпълнението на мерките и организация за осъществяване на контрол по изпълнението им.

V. Заповеди №РД-01 -164/23.10.2020 г., №РД-01-165/24.10.2020 г., №РД- 168/26.10.2020 г. и № РД-01-169/28.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Шумен се отменят.
На основание чл.63, ал.11 във вр. с ал.7 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение.
Със заповедта се въвеждат неотложни противоепидемични мерки с цел осигуряване и запазване живота и здравето на гражданите. Мерките се предприемат с цел ограничаване разпространението на заразяването с COVID 19 на територията на област Шумен.
Последиците от несвоевременното прилагане или забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще причини значителни или трудно поправими вреди за живота и здравето на гражданите на област Шумен.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на официалната интернет страница на РЗИ – Шумен пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Директорът на Дирекция АПФСО да организира публикуването на заповедта на официалната интернет страница на РЗИ – Шумен.

Д-Р ПЕПА КАЛОЯНОВА
Директор на РЗИ – Шумен

Със заповедта може да се запознаете ТУК!

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.