Община Нови пазар

На 01.05.2021 г. стартира проект „Патронажна грижа + в Община Нови пазар“

На 01.05.2021 г. стартира проект: № BG05M9OP001-6.002-0114-С01 „Патронажна грижа + в Община Нови пазар“, одобрен от МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За това съобщават от пресцентъра на Община Нови пазар.

Финансираща програма:

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“
Обща стойност на проекта: 403 171,45 лв. , 100% БФП
Срок на изпълнение: 01.05.2021 г. – 30.06.2022 г.

Цели и очаквани резултати:

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

– Направление I – дейност „Патронажна грижа“. Очаквано стартиране на дейността: 01.07.2021г.
В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 54 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицински сестри, психолог, социални работници и санитари.

– Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. Очаквано стартиране на дейността: 01.07.2021г.
В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на следните поддейности, насочени към 112 служители в 8-те социални услуги – ДДД, на територията на Община Нови пазар, обслужващи 294 потребители, а именно:

1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД;

2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;

3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19;

4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения;

5. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Целеви групи, обхванати от проекта:

– над 54 лица, които ще получават патронажна грижа;
– над 294 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;
– 112 заети лица (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Основни очаквани резултати:

За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа + в Община Нови пазар“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на над 54 потребители и др. По направлението ще бъдат назначени: медицински сестри-2 бр. на 4 часа; санитари – 6 бр. на 8 часа; социален работник – 4 часа трудов договор, координатор – 4 часа –трудов договор, психолог и социален работник-граждански договор, шофьор – 4 часа –трудов договор.

За Направление II – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасяване на помещенията в социалните услуги ДДД в гр. Нови пазар; периодично тестване на персонала и потребителите и др. По второто направление ще бъдат назначени 18 чистачи – хигиенисти, разпределени във всяка социална услуга делегирана от държавата дейност.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.