Нарушения и наказания от ЗДвП

1. За управление на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта:
– над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – лишаване за срок от 6 месеца и глоба 500 лв., 10 к.т.;
– над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – лишаване за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв, 10 к.т.
Ако нарушението е извършено повторно, наказанието е лишаване за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв, 15 к.т.
Ако водачът на МПС е собственик – прекратява се регистрацията за срок от 6 месеца до 12 месеца, като рег. табели се унищожават и след изтичане на срока се извършва нова регистрация.
Ако не е собственик МПС се спира от движение до 1 месец.

2. Водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози – лишаване за срок от две години и глоба 2000 лв, 12 к.т.
Ако водачът на МПС е собственик – прекратява се регистрацията за срок от 6 месеца до 12 месеца, като рег. табели се унищожават и след изтичане на срока се извършва нова регистрация.

3. За управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – лишаване за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

4. Който е поставил или използва устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със специален режим на движение – лишаване за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. ;

5. Който откаже да предаде документите си на органите за контрол или по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка от органите за контрол; откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението; наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие; при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство – лишаване за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.;

6. Който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – лишаване за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв
За повторно нарушение – лишаване за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.

7. Който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – лишаване за срок 12 месеца и глоба 3000 лв.
За повторно нарушение – лишаване за срок от три години и глоба 5000 лв.

8. Който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред – глоба от 100 до 300 лв.;
За повторно нарушение – глоба от 300 до 1500 лв.

9. Който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответно свидетелство за управление
За повторно нарушение – глоба от 300 до 1500 лв.
Ако водачът на МПС е собственик – прекратява се регистрацията за срок от 6 месеца до 12 месеца, като рег. табели се унищожават и след изтичане на срока се извършва нова регистрация.
Ако не е собственик МПС се спира от движение до 1 месец.
10. Който управлява моторно превозно средство с отнето със заповед свидетелство за управление на МПС – глоба от 100 до 300 лв.;
За повторно нарушение – глоба от 300 до 1500 лв.

10. Собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – глоба от 100 до 300 лв.;
За повторно нарушение – глоба от 300 до 1500 лв.;

11. Който управлява моторно превозно средство, спряно от движение или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи – глоба от 100 до 300 лв., 5 к.т.;
Паркиране и престой:

1. Паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места – глоба от 50 до 200 лв.
2. Паркира на място предназначено за инвалиди – 200лв
3. Паркира или престоява в зоната на пешеходна пътека – глоба 50 лева и 6 контролни точки.
4. Престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение – глоба 50 лева и 6 точки.
5. Паркира или престоява на спирка за обществен превоз на пътници – глоба от 50 и 6 точки.
6. Неправилно паркиране и престояване в други случаи – 20 лева.

Неправилно движение по пътното платно
1. Който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път – за срок от три месеца и глоба 1000 лв.
За повторно нарушение лишаване за срок от 6 месеца и глоба 4000 лв

2. Движение в BUS лента – глоба 50 лева.

3. Каране по релси и нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез – глоба от 20 до 150 лв.

4. Водач, който не е означил по установения начин принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или не е взел мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението – глоба 150 лв;

5. Който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създават опасност за движението – глоба 150 лв;

6. Който управлява технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване – глоба 150 лв;

7. Който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението – глоба 150 лв;

8. Който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства – глоба 150 лв.

9. Който преминава неправилно покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус – 50 лв;

9. Който нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение – глоба 20 лв.
ПТП
1. Който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или поради неспазване предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне причини пътнотранспортно произшествие – глоба 200 лв.
Без винетна такса:
1. При управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, на състав от пътни превозни средства с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона – 3000 лв.;

2. При управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона – 1500 лв.;

3. При управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 600 лв.;

4. При управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост – 300 лв.

Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища за което е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по-ниска от нормативно установената за съответната категория, се наказва с глоба, както следва:
1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, и на състав от пътни превозни средства с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона – 1500 лв.;

2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона – 750 лв.;

3. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 300 лв.
МПС се спира от движение до представяне на валидна винетка.

Застраховка “Гражданска отговорност”
Водач без застраховка – 400 лв;
Собственик без застраховка – 250 лв;
При повторно нарушение – 800 лв;
МПС се спира от движение – до предоставяне на валидна застраховка;
СУМПС на водача се отнема – до предоставяне на валидна застраховка.

Превишена скорост:
В населени места за превишаване с:
10 км/ч – глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.;
от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв;
от 31 до 40 км/ч – глоба 400 лв;
над 40 км/ч – глоба 600 лв;
над 50 км/ч – глоба 700 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и три месеца без книжка и 12 точки. Ако водача е собственик – МПС се спира от движение за 1 месец.

Извън населено място за превишаване с:
10 км/ч – глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.;
от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв;
от 31 до 40 км/ч – глоба 300 лв;
от 41 до 50 км/ч – глоба 400 лв;
над 50 км/ч – глоба 600 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Не спазване на знаци

Не спира на знак STOP – глоба 20 лева и глоба 8 точки.

Неправилно включване в движението, неправилно престрояване, неправилно изпреварване, не спазване на предимството – глоба 20 лева.

Навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път – глоба 30 лева.

Неправилно изпреварване без опасност за движението – глоба 30 лева

Не спазване светлинните сигнали на пътните светофари – глоба 100 лева и 8 точки.

Преминаване на червен сигнал на светофара – 100 лева и 8 контролни точки.
При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима за месец.

Не осигурява предимство, когато преминава през пешеходна пътека – глоба 100 лева и 8 контролни точки.
При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима за месец.
Който управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми – 50 лв;

Който използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му – 50 лв, 6 точки;

Водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска – 50 лв, 6 точки.

Водач, който превозва пътник, без поставен предпазен колан или каска – 50 лв;

Който превозва деца без системи за обезопасяване – 50 лв, 6 точки;

Който управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер – 50 лв

Пешеходец, който:
1. преминава през огражденията от парапети или вериги – 50 лв;
2. не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика – 50 лв

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *