Геирги Георгиев

Кметът на Община Нови пазар издаде заповед за осигуряване на пожарна безопасност на житните култури

З А П О В Е Д
№ 617
от 10.06.2020г. гр.Нови пазар

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.4 от Наредба № 8121з-968 от 19 декември 2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-12-01-396-2/04.06.2020 год. и писмо с изх.№ РД-12-01-396-10/09.06.2020год. на Директора на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Шумен, относно настъпване на етап „восъчна зрялост” на посевите от житните култури на територията на Област Шумен и чл.65, ал., т.3 от Закона за защита при бедствия с цел недопускане на пожари и нанасяне на щети на селскостопански инвентар и земеделска продукция в земеделски земи и горски територии,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Обявявам за пожароопасен сезон в земеделските земи периода от 01.06.2020 г. до 31.10.2020 год.

II. Определям настъпването на етап „восъчна зрялост” от 10.06.2020 год. на посевите от ечемик, а пшеницата ще встъпи в същата фаза около 25.06.2019 год.

III. Разпореждам, следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на Община Нови пазар:

1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата.
2. Забранявам паленето на стърнища, суха трева и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
3. Забранявам използването на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площи.
4. Забранявам паркирането на МПС върху и в близост до пожарните хидранти и струпването на материали в радиус 2 метра от тях.
5. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
6. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, да извършат механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
7. Електроснабдителните и електроразпределителните дружества да предоставят в общинска администрация, копия на протоколи за извършените проверки по въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви и житни култури, за допустимия провес на проводниците и осигуряване на необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване на земеделската техника.
8. Газоснабдителните дружества да предоставят в общинска администрация копия на протоколи за извършените проверки за техническото състояние на газопроводи, преминаващи през житни площи.
9. Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари:
9.1. Да не изхвърлят фасове от автомобилите, с които преминават покрай житни масиви или през горските участъци;
9.2. Да не изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци;
9.3. Да спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност;
9.4. Да устройват лагери и биваци за почивка само на определените за това места;
9.5. При възникване на пожар да се обаждат на тел.112, 053727474, 053722163 или в най-близкото кметство или лесничейство.
10. Възлагам на физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:
10.1. Да организират и изпълнят изискванията на Наредба № 8121з – 968/10.12.2014 год.;
10.2. Да парцелират и осигурят пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, широки не по-малко от 6 метра, чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;

Пожарозащитните ивици се изпълняват за отделяне на площите от:

– горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;
– автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;

– от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти;
– съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи;
10.3. Да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания;
10.4. Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
10.5. При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи на груби фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури, като се спазват изискванията по чл.18 от Наредба № 8121з – 968/10.12.2014 год.;
10.6. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи да се разполагат на разстояние не по-малко от 10 метра от обособените фигури с груби фуражи;
10.7. Да поддържат в изправно състояние и извършват техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;
10.8. Да осигурят пожаротехнически средства съгласно Приложение № 2 от Наредба № 8121з – 968/10.12.2014 год. в земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ);
10.9. Да уведомят водачите на земеделска техника за задълженията им по чл.14 от Наредба № 8121з – 968/10.12.2014 год.;
10.10. Да уведомят лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на земеделските земи, за задълженията им по чл.15 от Наредба № 8121з – 968/10.12.2014 год.;
10.11. Забранявам извършването на дейности в земеделските земи със земеделска техника, която не отговаря на изискванията към земеделската техника от Раздел V на Наредба № 8121з – 968/10.12.2014 год.;
10.12. Да осигурят дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 метър при жътва в площ над 100 дка.При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка. да осигурят дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене съгласно изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 год., Приложение № 2;
10.13. Задължение на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделски земи е да уведомяват писмено РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка.

IV. Възлагам на кметовете и кметските наместници в общината:

1. Да разгласят и разяснят на гражданите и лицата, осъществяващи дейности в земеделските земи, набелязаните противопожарните мерки за опазване на житните култури от пожари.
2. Да разгласят и разяснят на лицата, осъществяващи дейности в земеделските земи-фермите, ръководителите на земеделски кооперации и сдружения, набелязаните противопожарни мерки за опазване на житните култури от пожари-срещу подпис.
3. Кметове и кметски наместници, в срок до 19.06.2020 год. да входират в деловодството на общината, писмени доклади за извършените дейности и мероприятия в изпълнение на Заповед № 617/10.06.2020 год. на Кмета на Община Нови пазар, относно настъпване на етап „восъчна зрялост” в посевите от житни култури и определените мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата на територията на общината.Към докладите да бъдат приложени копия на приемо-предавателни протоколи, съдържащи: име, телефонен номер за контакт и подпис на лицата извършващи дейности в земеделски земи в съответното землище.
4. Да разлепят настоящата заповед на таблата на кметствата в срок до 16.06.2020 год.
IV. Определям в Община Нови пазар, дежурен денонощен телефонен пост при общински съвет за сигурност : 0885 302 775.
V. При констатирани нарушения се носи административно наказателна отговорност по ЗАНН, ЗОСИ, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ и ЗМВР.
VI. Възлагам на Мария Михайлова – ст.специалист „Протокол на Кмета” да оповести заповедта чрез: ТВ ”Часът на Нови пазар”; да публикува на сайта на общината; да организира поставянето й на информационните табла в сградата на Община Нови пазар и в града по обичайните за това места.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметове и кметски наместници на населени места, Районна пътна служба, „В и К Шумен” ООД , „Енерго Про-Мрежи” АД, РСПБЗН – Нови пазар, РУ-Нови пазар, „Овергаз-Мрежи”АД, Дежурни ОбщСС, Секретаря на Община Нови пазар, старши експерт ”ССИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”, за сведение и изпълнение.
Контрол по настоящата заповед ще упражнявам лично.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.