Кметът на Община Нови пазар издаде заповед с мерки за осигуряване на пожарна безопасност

Днес 11 август има сериозен риск от пожари в общо 13 области на страната.

Екстремален индекс е в сила за областите Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Русе и Търговище.
Липсата на валежи продължителен период от време и засушаването са предпоставка за възникване на пожари, съществува реален риск огънят да пламва спонтанно и да се разраства бързо.

Очаква се трайно повишаване на температурите, което е определящо за потенциална пожароопасна обстановка на територията на Шуменска област.

Със Заповед № 397/06.04.2020 год. на кмета на Община Нови пазар са опредени мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на пожароопасния сезон в горите за периода от 01.04.2020 год. до 30.10.2020 год.

Призоваваме всички граждани живущи, транзитно преминаващи или временно пребиваващи на територията на общината, стриктно да спазват наложените мерки с цел недопускането на пожари и бедствени ситуации.

Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние по-малко от 30 метра от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние, по-малко от 50 метра от съоръженията към тях; паленето на стърнища, суха трева и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (дворове, слогове и крайпътни ивици)

Не се допуска паленето на огън в горските територии, извън местата определени в съответствие с предвиденото в плановете за дейности по опазване на пожари, в горскостопанските планове и програми, обозначени с табела с текст „Място за палене на огън”и по възможност намиращи се в близост до водоизточник, при които са спазени определени условия.

Всички физически и юридическите лица, преминаващи покрай горски територии са задължени да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Предвид създалата се обстановка ПРИЗОВАВАМЕ шофьори на МПС:

Да не изхвърлят фасове от автомобилите, с които преминават по общинска или републиканска пътна мрежа;
Да не изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци;
Да спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност;
С цел непрекъснат достъп до източниците на вода се ЗАБРАНЯВА паркирането на МПС върху и в близост до пожарните хидранти и струпването на материали в радиус 2 метра от тях.
При възникване на пожар НЕЗАБАВНО ИНФОРМИРАЙТЕ на тел.112, 053727474, 0537 22163 или в най-близкото кметство или лесничейство.

ДА ГРАДИМ ОБЩЕСТВО НА ПРЕВЕНЦИЯ, А НЕ НА ДЕЙСТВИЯ!!!

Пълният текст на Заповед № РД-15-74/01.04.2020 год. на областния управител на област с административен център – Шумен и Заповед № 397/06.04.2020 год. на кмета на община Нови пазар може да видите, като последвате следния линк: https://www.novipazar.acstre.com/section-28-9.html

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.