Калоян Хинчев e новият секретар на Община Нови пазар

След проведен конкурс, за длъжността Секретар на Община Нови пазар, на основание чл.44, ал.4 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за позицията се класира г-н Калоян Хинчев.

КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ:

Калоян Пепов Хинчев – родом от град Нови пазар, завършил средното си образование в СОУ „Васил Левски” – гр. Нови пазар, дипломиран магистър по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново.
Работил в община Нови пазар и в юридическа кантора в град Варна.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
2. 3.1. Общинска администрация да предоставя качествени и бързи административни услуги на гражданите и бизнеса в общината.
3. 3.2. Да се използва максимално ефективно капацитета на служителите в общината, както и материалните и техническите ресурси с които разполагаме.
4. 3.3. Да се надгради и развие системата на електронните административни услуги, с цел облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Секретарят на общината ще организира и отговаря за:

1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
(4) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

Контакти:

Стая 306
Тел. 0537 95 2 44
Имейл: sekretar@novipazar.bg

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.