Как се установява Намалено работно време!

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Съгласно чл. 137, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, намалено работно време се установява за:

1. Работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве;

2. Работници или служители, ненавършили 18 години. Видовете работи, за които се установява намалено работно време, се определят с наредба на Министерския съвет – ал. 2 на чл. 137 от КТ. В чл. 2 и чл. 3 от наредбата са изрично посочени работите, за които работниците/ служителите имат право на намален работен ден. В чл. 4 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време е посочено, че право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и 3 работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време.

Само работниците/ служителите, извършващи предвидените в наредбата работи, имат право на намалено работно време.
Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение, се осъществява от Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика – чл. 399 от КТ. В чл. 138а, ал. 1 и ал. 2 от КТ е предвидено, че при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. Хубаво е тук да се уточни, че трябва да са налице както оценка на риска на работното място така и продължителността на работното време в тази среда.

3. Продължителността на работното време по ал. 1 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. Процедурата, която следва да спази работодателя е подробно регламентирана в чл. 9 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Установяването на непълното работно време се извършва с писмена заповед на работодателя, издадена не по-късно от 10 работни преди датата на преминаването към непълно работно време. В разпоредбата на чл. 9 са посочени и реквизитите на заповедта.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *