| посещения | 1826 публикации | 39 коментара | | Изпратете ни новина | За реклама |  
Труд и право

Изисквания при работа с кюмпютри

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Изискванията, които всеки работодател трябва да спазва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютри се съдържат в Наредба № 7 от 05.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
По смисъла на тази наредба:
• “видеодисплей” означава екран за текстово или графично изображение на информация, независимо от начина на представянето й;
• “лице, работещо с видеодисплей”, е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време;
• “работно място за работа с видеодисплей” е съвкупност от: видеодисплей, който може да бъде снабден с клавиатура или входно устройство и/или софтуер, определящ взаимодействието оператор – машина; аксесоари по избор; периферни устройства – модем, устройство за дискети, принтер, държател на документи, телефон; работен стол и работна маса или работна повърхност; заобикаляща работна среда.

Работодателя Ви следва да направи оценка на риска на работните места с видеодисплеи съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, за да се определят възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др.
Задължение на работодателя е да осигури на лицата, работещи с видеодисплеи, обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им при: постъпване на работа; съществени изменения на организацията на работното място и въвеждане на ново оборудване.

Необходимо е да се осигури преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
– преди започване на работа с видеодисплеи;
– един път на три години за лицата, ненавършили 40 години и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
– при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

Средствата за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите, посочени по-горе, са за сметка на работодателя
.
Трябва да се регламентират броя на почивките, реда на тяхното ползване и продължителността им в съответствие с Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа.

Въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е задължение на работодателя и е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Физиологичните режими на труд и почивка включват почивки, които се използват за отдих и възстановяване.
Времето за почивките се включва в рамките на работния ден (работната смяна).

Физиологичните режими на труд и почивка се въвеждат с организацията на работата и нормирането на труда.
Тези режими на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите.

Оценка на ефективността от въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка се извършва една година след въвеждането му. Оценката се прави от службата по трудова медицина на основата на физиологични и здравни критерии.
Видът на регламентираните почивки в зависимост от начина на използването им (активни, полупасивни или пасивни) се определя от преобладаващия вид натоварване на работещите и от факторите на работната среда и трудовия процес.

Работодателят осигурява подходящи места за почивка в зависимост от условията на труд, вида на регламентираните почивки, възрастовия състав на работещите, състоянието на санитарно-хигиенните условия в производствените помещения.

Facebook коментари
Hits: 1175


ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Направете коментар

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Политики за използване на cookies / бисквитки

Медия 60 ТИЯТ ГРАД използва Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява в Cookies чувствителна лична информация.

Cookies на трети страни:

Сайтът използва Google Analytics за статистически цели и Google AdSense за публикуване на реклама. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да се намери в съответните сайтове.
По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всякo Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия брaузър е достъпна в неговата документация.
Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими Cookies, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от наличните фунцкионалности.

Политики за лични данни

Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява, не обработва и не анализира лична информация.

Условия за ползване

Всички материали са собственост на съответния източник. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не носи отговорност за съдържанието от външни уебстраници, направени коментари и интервюта с посочен източник.
Уебсайтът на Медия 60 ТИЯТ ГРАД съдържа и препратки към сайтове, които не са негово притежание. Медия 60 ТИЯТ ГРАД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не притежава. В тази връзка, Медия 60 ТИЯТ ГРАД не цензурира и не променя съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уебсайт, Вие освобождавате Медия 60 ТИЯТ ГРАД от всякакви юридически въпроси, възникнали от Вашата употреба на каквито и да е уебсайтове на трети страни.
Ако сме в нарушение на авторски права или съответна медия не желае да бъде представяна на Медия 60 ТИЯТ ГРАД, молим Ви за вашето уведомление.

Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Приемам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори