Изисквания при работа с кюмпютри

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Изискванията, които всеки работодател трябва да спазва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютри се съдържат в Наредба № 7 от 05.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
По смисъла на тази наредба:
• “видеодисплей” означава екран за текстово или графично изображение на информация, независимо от начина на представянето й;
• “лице, работещо с видеодисплей”, е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време;
• “работно място за работа с видеодисплей” е съвкупност от: видеодисплей, който може да бъде снабден с клавиатура или входно устройство и/или софтуер, определящ взаимодействието оператор – машина; аксесоари по избор; периферни устройства – модем, устройство за дискети, принтер, държател на документи, телефон; работен стол и работна маса или работна повърхност; заобикаляща работна среда.

Работодателя Ви следва да направи оценка на риска на работните места с видеодисплеи съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, за да се определят възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др.
Задължение на работодателя е да осигури на лицата, работещи с видеодисплеи, обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им при: постъпване на работа; съществени изменения на организацията на работното място и въвеждане на ново оборудване.

Необходимо е да се осигури преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
– преди започване на работа с видеодисплеи;
– един път на три години за лицата, ненавършили 40 години и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
– при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

Средствата за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите, посочени по-горе, са за сметка на работодателя
.
Трябва да се регламентират броя на почивките, реда на тяхното ползване и продължителността им в съответствие с Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа.

Въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е задължение на работодателя и е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Физиологичните режими на труд и почивка включват почивки, които се използват за отдих и възстановяване.
Времето за почивките се включва в рамките на работния ден (работната смяна).

Физиологичните режими на труд и почивка се въвеждат с организацията на работата и нормирането на труда.
Тези режими на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите.

Оценка на ефективността от въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка се извършва една година след въвеждането му. Оценката се прави от службата по трудова медицина на основата на физиологични и здравни критерии.
Видът на регламентираните почивки в зависимост от начина на използването им (активни, полупасивни или пасивни) се определя от преобладаващия вид натоварване на работещите и от факторите на работната среда и трудовия процес.

Работодателят осигурява подходящи места за почивка в зависимост от условията на труд, вида на регламентираните почивки, възрастовия състав на работещите, състоянието на санитарно-хигиенните условия в производствените помещения.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *