Извънредно! Видео обръщение и заповед на Кмета на Община Нови пазар

Във връзка с динамично променящата се обстановка и рисковете от зараза на населението с COVID-19, кметът на Община Нови пазар – Георги Георгиев, отмени предишните си заповеди и разпореди нови. Всички решения, бяха взети и гласувани днес, 16.03.2020 година, след извънредно заседание на Общинския кризисен щаб.

Вижте видеото обръщението:

 

З А П О В Е Д

№ 315
от 16.03.2020 год. гр.Нови пазар

На основание чл. 44, ал. 1, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед РД-01-124/13.03.2020 год., на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявеното с решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб, с цел намаляване на риска от разпространение на заболяването COVID-19 и взето решение на общинския кризисен щаб от 16.03.2020 год.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Нови пазар до 29.03.2020 год. или до отмяна на извънредните мерки наложени от Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването:

1. Забраняват се посещенията на гражданите в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, питейни заведения, кафе сладкарници, фризьорски салони, салони за красота, масажни студи, както и на всички търговски обекти на територията на община Нови пазар, извън изброените в т. 1.2
1.1.На ресторанти и заведения за бързо обслужване: снекбар, бистро, фастфууд, закусвалня,магазини за нехранителни стоки се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Служителите осъществяващи разнос следва да ползват лични предпазни средства: маски и ръкавици, а използваните автомобили да се дезинфекцират.
1.2.Управителите/собствениците на хранителни магазини, банковите/небанковите институции, застрахователните офиси, аптеките, дрогериите, офисите на телекомуникационните компании, пощите,дружествата осъществяващи куриерски услуги, бензиностанциите, газстанциите, осигуряват функционирането им, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, и по-конкретно: да се осигурят лични предпазни средства за персонала по време на работа (маски и ръкавици), да се осигури достъп до обектите само след дезинфекция на ръцете на клиентите и преминаване през постелка напоена с разтвор за дезинфекция. Управителите да създадат такава организация в обекта, че клиентите им да са на разстояние по-голямо от 1 метър един от друг. Не следва да се допуска струпване на тълпи от хора около и вътре в обектите. Обектите да се дезинфекцират минимум четири пъти дневно, като се извършва и проветряване.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната форма.

5. Всички деца и младежи да не се събират на групи и да не нарушават забраните, за което призоваваме родителите да проявят активност и контрол.

6. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия на територията на Община Нови пазар, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, пенсионерските клубове, читалищата, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други), включително провеждането на пазари и тържища.

7. Заплатените или дължими към Община Нови пазар такси и цени за услуги, ограничени по време на извънредното положение, като тротоарно право, ползване на детски градини и ясли и други ще бъдат преразгледани след прекратяване на извънредните мерки.

8. Да се преустановят посещенията, свижданията и приема в Дом за стари хора и Центрове за настаняване от семеен тип, като на ползващите услугите се ограничи свободното напускане на обектите.

9. Дружествата извършващи транспортни услуги – превоз на пътници на територията на Община Нови пазар да създадат нужната организация за засилен хигиенен контрол – задължителна дезинфекция след всеки курс на превозните средства (седалки, парапети, дръжки и други). Пристигането и отпътуването на пътници да се осъществява само на Автогара – град Нови пазар, с адрес: ул. „Христо Смирненски“ №4. В срок до 3 дни от издаването на настоящата заповед да се осигури медицинско лице, което да измерва температурата на пристигащите пътници.

10. Граждански бракове да се сключват само пред лице по гражданско състояние, като сватбените тържества се отлагат.

11. Всички работодатели на територията на Община Нови пазар, включително и второстепенните разпоредители с бюджет, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. Работниците и служителите да използват лични предпазни средства: маски и ръкавици.

12. Работодателите при реорганизация на работния процес да осигурят приоритетно защита на следните групи служители: бременни жени, хора с увреждания, хора с хронични заболявания, хора над 60-годишна възраст, жени, които са в процедури ин-витро, родители на деца до 8 клас, които са в невъзможност да оставят самостоятелно децата си, служители, които са в невъзможност да оставят самостоятелно други членове на своите семейства.

13. Всички работодатели са длъжни да създадат организация за дезинфекция на общи пространства и всички често докосвани повърхности – дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори, банкомати и вендинг автомати, не по-малко от четири пъти дневно.

14. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации.

15. До второ нареждане да бъде преустановена работата на:
• Пенсионерските клубове на територията на Община Нови пазар;
• Детска кухня;
• Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
• Дневен център за деца с увреждания „Къщичката“;
• Център за обществена подкрепа, ул. „Генерал Скобелев“ №18;
• Център за обществена подкрепа, ул. „Милин камък“ №2А;
• Общински детски комплекс, ул. „Плиска“ № 18.

16. Отворени за потребителите остават следните услуги:
• Домашен социален патронаж;
• Проект „Патронажна грижа в Община Нови пазар“;
• „Личен асистент“ по Закона за личната помощ;
• Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Нови пазар“.

17. Гражданите завърнали се от чужбина, при пристигане на територията на Община Нови пазар, да уведомяват задължително личните си лекари.

18. При симптоми с вирусно заболяване, гражданите да уведомят по телефона личните си лекари, с цел да предотвратят струпвания пред лекарските кабинети и в спешно отделение.

19. Общопрактикуващите лекари, упражняващи дейност на територията на общината, да организират приема на пациенти по начин, който да сведе до минимум струпването на хора пред кабинетите.

20. Обредният дом преустановява дейност. Обредните ритуали да се изпълняват при засилени мерки на превенция само на открито, като присъстващите използват лични предпазни средства.

21. Въвежда се засилена/специална грижа за възрастни, болни и трудно подвижни хора. Приканват се всички такива лица да не напускат домовете си. Домоуправителите, близките и съседите да събират информация и да създават организация по отношение подкрепата на тези лица. Община Нови пазар ще указва подкрепа на такива лица, за които няма кой да се грижи. В срок до 3 дни от издаването на настоящата заповед да се организира създаването на гореща линия, на която може да се заявява закупуването на хранителни продукти и лекарства, всеки ден от седмицата. Служители на Община Нови пазар и доброволци да организират закупуването им и разноса по домовете. Сутрешни заявки ще се изпълняват до следобед, а следобедните – на следващия ден. Заявки ще се приемат от 9:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден. При доставяне на закупените стоки служителите/доброволците следва да се легитимират със служебна карта, подписана и подпечатана от кмета на Община Нови пазар.

22. Препоръчва се движението на хора да става главно във връзка със закупуване на продукти от хранителни магазини, лекарства, горива и банково обслужване. При движение да се спазват правилата за лична хигиена, безопасност и дистанция повече от един метър.

23. Да се сформират групи служители от местни дейности „Чистота и озеленяване“, които да провеждат ежедневно дезинфекциране на детски площадки, градска мебел – пейки, фитнес уреди, пространства пред търговски обекти и места, на които се установява завишен поток от хора.

24. Приканват се гражданите да използват приоритетно обявените в сайта на Община Нови пазар телефони, за предоставянето на административни услуги.

25. Достъпа до сградата на общинска администрация за граждани да се осъществява единствено през входа на „Центъра за услуги и информация“.

26. Чрез средствата за масова информация да се насочи вниманието на гражданите за спазване на строга лична хигиена.

27. Служители в община Нови пазар да извършват проверки в работещите търговски обекти за спазване на въведените извънредни мерки и да дават разяснение на гражданите и служителите в тях.

28. Органите на Министерството на вътрешните работи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

29. Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

30. При констатиране на нарушения на настоящата заповед, гражданите могат да подават сигнали на дежурните по общински съвет за сигурност на тел. номер 0885302775.

31. Призовавам гражданите на Община Нови пазар:
33.1 Да проявят гражданска съвест за справяне с надвисналата опасност.
33.2 Да спазват стриктно наложените мерки.
33.3 Да знаят, че подценяването на ситуацията и проявата на лична безотговорност може да коства много на цялото общество.
33.4 Да не се събират на големи групи дори и на частни мероприятия.
33.5 Да носят лични предпазни средства, да спазват дистанция при общуване помежду си, на работното място и на публични места.
33.6 Да проявят съчувствие и разбиране към хората в нужда, особенно възрастните.
II. Строг контрол за спазване на предвидените мерки да се упражнява от РУ-Нови пазар и служители на общинска администрация. При неспазване на предвидените мерки ще се налагат най-тежки санкции.

Община Нови пазар е в готовност да съдейства за осъществяването на контрол на входно-изходните пътища на общината и ограничаване на влизането в населените места, при решение на Министерски съвет. Към настоящия момент кметът на общината няма законово право да въведе такава мярка.

Копие от заповедта да се публикува незабавно на сайта на Община Нови пазар, да се популяризира в средствата за масова информация и да се изпрати на членовете на Общинския кризисен щаб, на Заместник-кметовете, Секретаря, Председателя на Общински съвет, Директорите на дирекции и на общински предприятия, кметовете на кметства и кметските наместници, на ръководителите на общински лечебни заведения, началника на РУ – Нови пазар.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед отменя мои заповеди № 273/10.03.2020 год. и № 309/13.03.2020 год.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *