Започва пълно преобразяване на пространството пред сградата на общинска администрация

Започва пълно преобразяване на пространството пред сградата на общинска администрация

Започва пълно преобразяване на пространството пред сградата на Община Нови пазар, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Проектът, с който обликът на централния площад ще бъде обновен, е с наименование „Реконструкция площадно пространство с изграждане на нов шадравaн пред сградата на Общината”. Проектното предложение е в размер на 194 953,52 лева безвъзмездна финансова помощ, представляваща 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Предвижда се изграждане на шадраван – водно огледало с площ от 135 кв. м., както и реконструкция на 1 125 кв. м. на пространство около водните площи. Всички пешеходни връзки към обектите и от пешеходните кръстовища към сградата на Общината ще се запазят. Общата стойност на проекта е 252 428.52 лв., като съфинансирането от бенефициента е 62 375.00 лева.

Реализацията на проекта ще осигури по-добри условия за достъп до обществени обекти от територията на МИГ и по-конкретно община Нови пазар. Инвестицията в изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности ще окаже принос върху подобряване на условията и качеството на живот, като осигури подходи и пълен достъп до административните услуги в сградата на Общината.

От администрацията обясниха и какви дейности ще бъдат извършени:

– премахване на съществуващите фонтани и настилки в обхвата на проекта за шадравана, включващи тротоарни плочи, стъпала, бордюри на зелените площи и други;
– възстановяване на зелените площи след корекция на пешеходната част в терена;
– направа на нов обект „водно огледало”, състоящо се от три модула: два линеарни – с размери 7.50/6.0 м и дълбочина 0.5 м и един централен, с диаметър 8.0 м. В него ще се предвиди декоративно осветление и дюзи за струйно пръскане;
– облицовка на настилката около фонтаните и елементи за сядане;
– корекция в конфигурацията на зелените и пешеходните площи;
– изработване и монтаж на кътове за сядане около зоната за рекреация;
– подмяна на осветителните тела;
– саниране на наличната дървесна растителност и др.

Целите на проекта са:

– Да се създаде естетична, достъпна и безопасна среда за игри, отдих и спорт чрез обновяване, възстановяване и модернизация на 1 125 кв. м площадково пространство и 135 кв. м водно огледало – шадраван;
– Да се намали ел. потреблението чрез модернизиране на осветителните тела в зоната на шадравана и пешеходните алеи;
– Да се създаде достъпна архитектурна среда за 1 279 лица в неравностойно положение чрез осигуряване на равен достъп;
– Да се създаде позитивен принос към околната среда чрез реализацията на над 50 % от инвестиционните дейности към опазване на околната среда, включващи съхранение на воден ресурс, електричество и подобрено градско биоразнообразие;
– Създаване на 10 нови работни временни/постоянни работни места при изпълнение на дейностите по проекта;
– Осигуряване на естетично и динамично пребиваване на туристите, посещаващи територията на общината чрез изграждане и подобряване на техническа инфраструктура.

Проектното предложение е с идентификационен № BG06RDNP001-19.208-0002 в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.208-S1 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и одобрен оценителен доклад с № 05-2-280/215 от 08.12.2021 г.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.