Заповед на кмета на Община Нови пазар във връзка със засилени противоепидемични мерки (обновена)

ВАЖНО!!!! Във връзка с актуализирана заповед на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Нови пазар, направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Община Нови пазар до 29.03.2020 год.
13.03.2020

ЗА П О В Е Д

№ 309

от 13.03.2020 год. гр.Нови пазар

На основание чл.44, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-124/13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Нови пазар до 29.03.2020 год.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия на територията на Община Нови пазар, включително спортни, културно-развлекателнии научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали,пенсионерски клубове, читалища и други).

6. Граждански бракове да се сключват само пред лице по гражданско състояние, като сватбените тържества се отлагат.

7. Всички работодатели на територията на Община Нови пазар, включително и второстепенните разпоредители с бюджет, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

8. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации.

9. До второ нареждане да бъде преустановена работата на:
– Пенсионерските клубове на територията на Община Нови пазар;
– Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

10. Отворени за потребителите остават:
– Домашен социален патронаж;
– Детска кухня.

11. Управителите на магазини за хранителни стоки, бензиностанции, аптеки и дрогерии, както и продължаващите да функционират търговски обекти, да осигурят контролиран достъп в помещенията, с цел предотвратяване струпването на хора.

12. Всички работодатели, да създадат организация за дезинфекция на общи пространства и всички често докосвани повърхности – дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори, банкомати и вендинг автомати, не по-малко от четири пъти дневно.

13. Чрез средствата за масова информация да се насочи вниманието на гражданите за спазване на строга лична хигиена.

14. Обредните ритуали да се изпълняват при засилени мерки на превенция.

15. Органите на Министерството на вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

16. Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

17. При констатиране на нарушения на настоящата заповед, гражданите могат да подават сигнали на дежурните по общински съвет за сигурност на тел. номер 0885302775.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Копие от заповедта да се публикува на сайта на Община Нови пазар, да се популяризира в средствата за масова информация и се изпрати по служебната електронна поща на Заместник-кметовете, Секретаря, Председателя на Общински съвет, Директорите на дирекции и на общински предприятия, Кметовете на кметства и кметските наместници, на ръководителите на общински лечебни заведения, началника на РУ – Нови пазар.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *