Заповед на кмета за функционирането на общинския пазар

З А П О В Е Д

№ 410
от 09.04.2020 год. гр.Нови пазар

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед РД-01-179/06.04.2020 год., на Министъра на здравеопазването и обявеното с решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Считано от 10.04.2020 год. до отмяна на извънредното положение общинския пазар да функционира всеки работен ден, при спазване на следните правила:

1. Достъп до общинския пазар имат земеделски производители и фермери, за реализация на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция).
2. Земеделските производители предлагащи продукция на общинския пазар задължително използват лични предпазни средства – маски и ръкавици, при спазване на лична хигиена и дезинфекция на търговските маси.
3. Гражданите при посещение на общинския пазар използват задължително лични предпазни средства – маски и ръкавици, като спазват дистанция помежду си от минимум 1 – 1,5 м.
4. Търговските маси да бъдат разположени на минимум 2 метра разстояние една от друга.
5. Въвежда се еднопосочно движение за посетителите в рамките на пазара.

II. Изменям моя заповед 315/16.03.2020 год., като т. 6 придобива следното съдържание: „Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия на територията на Община Нови пазар, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, пенсионерските клубове, читалищата, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел предотвратяване на ограниченията върху дейността на земеделските производители и минимизиране на финансовите им загуби, пряка последица от въведените противоепидемични мерки.

Копие от заповедта да се публикува незабавно на сайта на Община Нови пазар, да се популяризира в средствата за масова информация и да се изпрати на членовете на Общинския кризисен щаб, на Заместник-кметовете, Председателя на Общински съвет, Директорите на дирекции и на общински предприятия, кметовете на кметства и кметските наместници,

Заповедта да се съобщи на началника на РУ – Нови пазар и на Секретаря на Община Нови пазар за сведение и упражняване на контрол за изпълнение на мерките.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.