Радостин Павлов

Дискриминация в трудовите отношения

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Най-общо, изпълнението на задължението на работодателя за недопускане и предотвратяване на дискриминация в трудовите отношения се свежда до предприемането на две групи мерки: превантивни и последващи.

• Сред превантивните мерки трябва да се спомене на първо място сътрудничеството със синдикатите (социалния диалог), на което обръща внимание и разпоредбата на чл.18 от ЗЗДискр. Като изразители на колективните интереси на работниците и служителите те са призвани да отстояват правото на всички трудещи се на достойни условия на труд, в т.ч. недискриминационна работна среда.

В правната литература са изведени и други примери за удачни мерки, целящи предотвратяване на формите на дискриминация на работното място като обучения по ЗЗДискр. и др.п. На следващо място, във вътрешните актове на работодателя (КТД, Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс и др.) могат да се включат разпоредби от антидис криминационно естество.

Законът за защита от дискриминация изрично определя, че съответните текстове, отнасящи се до защитата от дискриминация, следва да се поставят на видно място в предприятието и да са достъпни за целия персонал.

• Последващи мерки се налагат, когато въпреки предприетите превантивни мерки бъде извършен дискриминационен акт. Тук се поставя въпросът за възможната реакция от страна на работодателя. В случая не става дума за дискриминационен акт, извършен от самия работодател (ако той е физическо лице, респ. от негов представител в лицето на управител, изпълнителен директор и пр.).

Разбира се, такъв акт би бил в пряко противоречие със закона и работодателят следва да понесе отговорност, ако неравното третиране бъде доказано. По-интересен от правна гледна точка е въпросът за поведението на работодателя, когато дискриминационният акт е извършен от един или група работници и служители спрямо друг/други работници и служители.

Законът задължава работодателя да се намеси в такава ситуация, а това може да се окаже твърде деликатно. Същевременно, ако не заеме активна позиция, работодателят рискува да бъде обвинен в неизпълнение на своите задължения по ЗЗДискр. за създаване на недискриминационна работна среда и предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *