В ход е пълно преобразяване на ПГ по селско стопанство в Нови пазар

В ход е пълно преобразяване на ПГ по селско стопанство в Нови пазар

За това съобщават от Община Нови пазар:

На 20.10.2021г. в сградата на Община Нови пазар се проведе информационно събитие – начална пресконференция и официална церемония „Първа копка” за откриване на строителна площадка по проект BG16RFOP001-3.002-0047-С01 „Подобряване на образователната инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване сградата на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Нови пазар”.

Реализирането на проекта е в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 1 300 000,00лв., от които 1 105 000,00лв. финансиране от ЕС и 195 000,00лв. национално финансиране.

Средствата са осигурени от Европейски Фонд за регионално развитие по ОПРР, приоритетна ос 3:„Регионална образователна инфраструктура”,
процедура: BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Проектът включва дейности за подобряване на материално техническата база и въвеждане на енергийната ефективност на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Нови пазар, допринасящи за цялостната модернизация на конкретната образователна инфраструктура.

За подобряване на енергийната ефективност на сградата са предвидени следните мерки:
Топлинно изолиране на външните стени;
Изолиране на фасада с вертикални негорими ивици;
Подмяна на дограмата със система от PVC профил и стъклопакет;
Топлинно изолиране на скатни стоманобетонни покриви с минерална вата;
Подмяна на отоплителни тела в сградата;
Повишаване ефективността на котелната инсталация, въвеждане на система за автоматично управление на процесите, смяна на горивната база;
Подмяна на осветителните тела с нови енергоспестяващи.

За обновяване на сградата и пригаждането и към съвременните норми за достъпна среда както и за пожарна и аварийна безопасност са предвидени следните мерки:
Ремонт на покрив;
Подмяна на улуци, водосточни тръби и ламаринени обшивки и поли на покрив;
Доставка и монтаж на мълниезащита по покрив.
Осигуряване на достъпна среда – Закупуване и доставка на устройство за изкачване на стълби;
Закупуване и доставка на инвалидна количка;
Изграждане на тоалетна за инвалиди на всеки етаж;
Подмяна на стълбищен парапет на главния вход на сградата.
Предвидени мерки за пожарна и аварийна безопасност:
Подмяна на съществуващите входни врати с врати с антипаник брави;
Преграждане на вертикалните комуникации със стени с клас на пожаробезопасност EI 90, и димоуплътнени самозатварящи се врати;
Демонтаж на съществуващата дървена ламперия в стълбищни клетки, коридори и други евакуационни пътища;
Изграждане на пожароизвестителна инсталация в столова;
Направа на вертикални негорими ивици по фасада.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.