Ваучерите за храна за работещите

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Съгласно чл. 14 от Наредба № 7 от 9.07.2003 г., ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието.

Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на работещите по трудови правоотношения или по договори за управление служители средства за храна отделно от възнаграждението им /чл. 2, ал. 1 от наредбата/.

Предоставянето на ваучери за храна може да бъде извършено по реда на чл. 294 от КТ със средствата за социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите, тъй като ваучерите за храна са социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите, когато са предоставени по реда и начина, определен в чл. 293 от КТ.

Съгласно чл. 293 от КТ, начинът на използване на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите, за което се съставя протокол. Когато решението обхваща осигуряване на социално-битови и културни потребности, които работодателят осигурява, определените от общото събрание средства за съответната дейност, се разпределят от ръководството на предприятието. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № 7 от 9.07.2003 г. изрично е регламентирано единствено, че при прекратяване на трудовото правоотношение или договора за управление всеки ползвател, който е получил ваучери за храна, е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери.

Следователно ако трудовото правоотношение на работника и служителя е прекратено, но той не е получил ваучерите си за храна за времето докато е изпълнявал трудовите си задължения, работодателя му ги дължи.

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение, се осъществява от Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда”.

Контролните органи имат право да дават задължителни предписания на работодателя и органа по назначаването за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения. В последствие копие от влязло в сила предписание се предоставя от контролните органи на работника или служителя по негово искане.

С копие от влязлото в сила задължително предписание на органи на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” до работодател за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения, имате възможност да поискате от районния съд издаване на заповед за изпълнение на основание чл. 417, т. 8 от Гражданско процесуалния кодекс.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *