Асоциация “Активни потребители” – За заробването от телекомите

Потребители: При какви условия един срочен договор може да се превърне в безсрочен?

Проучването на експертите на „Активни потребители“ показва, че потребителят е лишен от възможността да направи информиран избор какво ще се случи след изтичане на промоционалния срок – при какви условия ще продължат договорните взаимоотношения с оператора. „А1 България” EАД, Теленор България ЕАД и Виваком (“Българска телекомуникационна компания” ЕAД) прилагат търговска практика, която по своя характер може да се квалифицира като нелоялна.

Съгласно чл.68д от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) търговската практика е заблуждаваща, когато съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща, или когато по някакъв начин заблуждава или е в състояние да въведе в заблуждение средния потребител.

Има и императивна разпоредба от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), съгласно чл. 229а, ал. 1 от който срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане на срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия.

Първо, при прегледа на Общите условия на трите оператора се натъкнахме на очевидно несъответствие със закона. В Общите условия на А1 се третира въпросът за превръщане на един срочен договор в безсрочен, но прави впечатление, че текстът спира до тук.

Съгласно т.28.5 от ОУ, „при липса на такова съгласие след изтичане на срока на договора той се преобразува в безсрочен.” Съставителите на ОУ не са уважили разпоредбата на закона, която изисква преобразуването на срочния в безсрочен договор да става при същите условия.

Второ, положението при останалите оператори е още по-обезсърчително – в действащите им Общи условия въпросът за преобразуването на срочен в безсрочен договор изобщо не се третира.

Все пак в ОУ на Теленор се признава възможността за сключване на безсрочен договор, като в т.19а се посочва, че потребителят има право едностранно да прекрати индивидуален договор срочен или безсрочен, при съществено или системно нарушение на Общите условия и индивидуалния договор от страна на Теленор, с едномесечно писмено предизвестие.

Не се посочва нищо относно условията, при които срочен договор се трансформира в безсрочен. В ОУ на Виваком се говори най-общо за договор, като в т.143 се посочва, че абонатът има право да прекрати договора едностранно само след като е погасил всички дължими суми към БТК с едномесечно писмено предизвестие. Отново нито дума относно условията, при които срочен договор се трансформира в безсрочен.

Трето, запознахме се и с индивидуални договори, сключвани между оператор и потребител, за да установим дали е спазена разпоредбата на чл. 229а, ал. 1 от ЗЕС. В индивидуален договор, подписван от Теленор, се съдържа разпоредба, съгласно която след изтичане на срока, същият се превръща в безсрочен при стандартните условия на избрания абонаментен план.

В индивидуалните договори, които А1 сключва се посочва, че ако абонатът не уведоми писмено оператора, че желае договорът да бъде прекратен с изтичане на срока, или не желае продължаване ползването на услугите за нов срок при определени условия, „ползването на услугите продължава за неопределен срок при същите условия”. В случая, макар формално, е спазена буквата на закона.

В същото време обаче, в друга разпоредба от договора (т.4.1) се посочва, че „отстъпката от месечните абонаментни такси за тарифните планове … е валидна или се прилага само в рамките на срока на ползване от 2 години.

След изтичане на посочения срок се прилага стандартната месечна абонаментна такса” (?). Така потребителят е поставен пред невъзможност да прецени при какви условия би продължило действието на договора, ако същият се трансформира в безсрочен – при старите условия или при т.н. стандартни условия, които обаче е трудно да бъдат открити както в договора, така и в интернет сайт на оператора.

В индивидуалните договори на Виваком (стр.7) се посочва: „След изтичане на минималния срок споразумението автоматично продължава действието си за неопределен срок” (не се посочва при какви условия, но в друга разпоредба на договора е записано, че след изтичане на посочения срок се прилагат стандартните цени на услугите, описани в договора за предоставянето им – стр.1).

От анализа на индивидуалните договори може да се направи заключението, че макар законът изрично да е разпоредил изискването един срочен договор да се преобразува в безсрочен при същите условия, нашите оператори в разрез със закона, не ги посочват конкретно – тези условия не се откриват в сайтовете на операторите, или ако са посочени в индивидуалния договор, тяхното осмисляне и разбиране е невъзможно без участието на специализираната помощ на адвокат или техническо лице.

Практиката показва, че като нарушават закона, операторите поставят потребителя в неблагоприятното положение при трансформиране на срочен в безсрочен договор да плаща много по-големи такси в сравнение с тези, които е плащал по срочния договор. Така операторите прилагат спрямо потребителите нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68д и във връзка с чл.68е от ЗЗП.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *